DL1 muốn dừng hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi 760 tỷ đồng nợ

CTCP Tập đoàn Alpha Seven (HNX: DL1) sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc dừng hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ. Thời gian lấy ý kiến từ 12/09-05/10/2023. Ngày chốt quyền là 31/08.

DL1 muốn dừng hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi 760 tỷ đồng nợ

CTCP Tập đoàn Alpha Seven (HNX: DL1) sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc dừng hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ. Thời gian lấy ý kiến từ 12/09-05/10/2023. Ngày chốt quyền là 31/08.

Phương án phát hành được thông qua tại ĐHĐCĐ 2022 của DL1. Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh năm 2022 cũng như nhằm giảm hệ số nợ trên tổng tài sản, bớt lệ thuộc vào nguồn vốn vay, giảm thiểu rủi ro tài chính nhờ nguồn vốn dài hạn, tự chủ hơn về tài chính, HĐQT DL1 đã đàm phán, trao đổi và được sự chấp thuận của các trái chủ, chủ nợ về phương án hoán đổi nợ thông qua phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

Trong năm 2021, DL1 đã huy động các khoản vốn vay từ nguồn phát hành riêng là trái phiếu và vay cá nhân với tổng dư nợ 760 tỷ đồng tính đến ngày 31/12/2021. Trong đó, huy động vốn vay thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ với giá trị 400 tỷ đồng và huy động vốn vay cá nhân khác với giá trị 360 tỷ đồng.

DL1 dự kiến chào bán 76 triệu cp để hoán đổi dư nợ 760 tỷ đồng nói trên, tỷ lệ hoán đổi là 10,000 đồng nợ đổi 1 cổ phần. Danh sách nhà đầu tư tham gia đợt phát hành gồm 10 cá nhân. Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Danh sách nhà đầu tư tham gia đợt phát hành riêng lẻ
Nguồn: DL1

Tới năm 2023, báo cáo tài chính quý 2 (thời điểm 30/06) của Công ty vẫn ghi nhận dư nợ vay tài chính dài hạn gần 1,000 tỷ đồng, không đổi so với đầu năm. Dư nợ vay cá nhân là 360 tỷ đồng, đây là các khoản vay tín chấp bắt đầu từ tháng 10/2021 với lãi suất 7%/năm, bắt đầu tính lãi từ tháng 1/2022.

Dư nợ vay ngắn hạn hơn 1.5 ngàn tỷ đồng, nhích nhẹ so với đầu năm. Trong đó, có 400 tỷ đồng trái phiếu. Đáng chú ý, các khoản trái phiếu này đã đáo hạn từ tháng 12/2022.

Năm 2022, DL1 cũng có kế hoạch phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5:1, tương đương 21.25 triệu cp, giá chào bán 10,000 đồng/cp. Số tiền thu về sẽ được dùng cho hoạt động M&A, đầu tư vào các dự án, công ty. Tới nửa đầu năm 2023, Công ty vẫn chưa thực hiện phương án này.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Công ty đạt doanh thu thuần gần 137 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ. Lãi ròng gần 28 tỷ đồng, tăng 20%. Doanh thu chủ yếu từ bán điện mặt trời và linh kiện tử với tỷ trọng lần lượt là 66% và 20%.

Doanh thu - lợi nhuận hàng quý của DL1 từ đầu năm 2021 đến nay
Cơ cấu doanh thu của DL1 nửa đầu năm 2023
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: DL1

Yến Chi

FILI