DL1: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

DL1: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DL1 của CTCP Tập đoàn Alpha Seven như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Dừng hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 22/04/2022.
          - Thời gian thực hiện: từ 12/09/2023 đến 05/10/2023
          - Địa điểm thực hiện: Trụ sở công ty Lô I3-6 Đường N2, Khu công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú, Tp.Thủ Đức, TP.HCM.

HNX