DRL: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

DRL: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 (mã CK:DRL) như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm