10:51, 12/08/2022

DRL: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

Trong bài viết này:

    Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 (mã CK:DRL) như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE