DNSE Detail Stock DRL

HOSE: CTCP Thủy điện - Điện Lực 3

Sản xuất và phân phối điện

logo

DRL

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

621 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

51.96 tỷ

Doanh thu

97.86 tỷ

0.19%

5,469.98

0

0.03

1.17%

41.89%

38.70%

68.55%

0%

-

8.81%

58.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Điện lực Miền Trung

30.42%

Nguyễn Xuân Dũng

2.65%

Hà Văn Chương

0.71%

Khác

66.22%

Tin tức & Sự kiện