DS3: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Tạ Thị Thanh Hương

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Tạ Thị Thanh Hương
- Mã chứng khoán: DS3
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 952,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 952,000 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8.92%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 19/02/2024.

Xem thêm tại hnx.vn