BCTC 2023 DS3 - Lợi nhuận năm 2023 bứt phá, gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt 3 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty đã tăng trưởng mạnh 695,43%, trong khi giá vốn tăng chậm hơn 503,18%.
  • Trọng số chi phí sản xuất chủ yếu thay đổi do chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh 100%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 94,6%.
  • Chi phí tài chính giảm 99,39%, trong đó chi phí lãi vay tăng 450,18% và số dư vay tăng đến 2.040%.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 107 tỷ đồng.
  • Trong hoạt động kinh doanh, vòng quay hàng tồn kho và vòng quay các khoản phải thu đều tăng so với năm trước.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây