DS3: Ngày 04/10/2023, Công ty đã ký kết Hợp đồng với bên liên quan là Công ty CP ĐTXD Nalico vv Thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật và lắp đặt thiết bị

DS3: Ngày 04/10/2023, Công ty đã ký kết Hợp đồng với bên liên quan là Công ty CP ĐTXD Nalico vv Thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật và lắp đặt thiết bị

.

HNX

Tài liệu đính kèm