DS3: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

DS3: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DS3 của CTCP DS3 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/10/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/10/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 08/11/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3 Công ty cổ phần DS3, tổ 2. khu 2. phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
          - Nội dung họp: Chương trình và tài liệu sẽ được thông báo tới Quý cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.

HNX