DS3: Phạm Văn Phả không còn là cổ đông lớn

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Văn Phả- Họ tên người có liên quan: Bùi Thị Huệ
- Mối quan hệ: Vợ
- Số lượng: 0
- Tỷ lệ nắm giữ: 0%
- Họ tên người có liên quan: Phạm Thị Ngọc Lan
- Mối quan hệ: Con
- Số lượng: 0
- Tỷ lệ nắm giữ: 0%
- Mã chứng khoán: DS3
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,499,300 CP (tỷ lệ 14.05%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 992,300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 507,000 CP (tỷ lệ 4.75%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 0
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 0%
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 507,000
- Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 4.75%
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 19/02/2024.

Xem thêm tại hnx.vn