16:57, 21/09/2022

DSD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DSD của CTCP DHC Suối Đôi như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/09/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 01 ngày – dự kiến vào ngày 31/10/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp Công viên Suối Khoáng Nóng Núi Thần Tài
            - Nội dung họp: + Thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
  + Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

  HNX