14:14, 08/09/2022

DTH: Cao Văn Bốn - Ủy viên HĐQT - đã bán 31,067 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Cao Văn Bốn
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
  - Mã chứng khoán: DTH
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 31,067 CP (tỷ lệ 0.42%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 31,067 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 31,067 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 31/08/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 31/08/2022.

  HNX