DTH: Cao Văn Bốn - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 31,067 CP

DTH: Cao Văn Bốn - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 31,067 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Cao Văn Bốn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: DTH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 31,067 CP (tỷ lệ 0.42%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 31,067 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/08/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/09/2022.

HNX