09:26, 25/08/2022

DTH: Cao Văn Bốn - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 31,067 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Cao Văn Bốn
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
  - Mã chứng khoán: DTH
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 31,067 CP (tỷ lệ 0.42%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 31,067 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
  - Phương thức giao dịch: Thoả thuận
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/08/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/09/2022.

  HNX