DTH: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (nhiệm kỳ 2023-2027)

DTH: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (nhiệm kỳ 2023-2027)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DTH của CTCP Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (nhiệm kỳ 2023-2027)
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022. kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022. nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022 và báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018-2022;
+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2022;
+ Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và tờ trình phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;
+ Thông qua phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022;
+ Thông qua việc lựa chọn danh sách công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
+ Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa (Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo tới cổ đông trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông)
          - Thời gian họp: 08h00 ngày 14/04/2023

HNX