16:36, 20/08/2022

Đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

Loại sự kiện: Cảnh báo

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 01/01/1

Ngày Đăng ký cuối cùng: 01/01/1

Ngày thực hiện: 23/08/2022

Tài liệu đính kèm