Đưa cổ phiếu ra khỏi diện tạm ngừng giao dịch

Loại sự kiện: Tạm ngừng giao dịch

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: -

Ngày Đăng ký cuối cùng: -

Ngày thực hiện: 24/07/2023

Tài liệu đính kèm