Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

Loại sự kiện: Cảnh báo

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: -

Ngày Đăng ký cuối cùng: -

Ngày thực hiện: 13/07/2023

Tài liệu đính kèm