Dược Việt Nam (DVN): 9 tháng đầu năm lợi nhuận đạt 326,6 tỷ đồng, tăng 344,5% và vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2023

Dược Việt Nam (DVN): 9 tháng đầu năm lợi nhuận đạt 326,6 tỷ đồng, tăng 344,5% và vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2023

Trong quý III/2023, Dược Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 1.270,84 tỷ đồng, bằng 88,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 58,72 tỷ đồng, tăng 75,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 10%, lên 12,6%.

Trong kỳ, nhờ biên lợi nhuận cải thiện, lợi nhuận gộp đã tăng 11,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 17,03 tỷ đồng, lên 160,43 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh thu tài chính tăng 34,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 7,11 tỷ đồng, lên 27,47 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 30,4%, tương ứng tăng thêm 13,05 tỷ đồng, lên 55,95 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết tăng 37,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 7,95 tỷ đồng, lên 29,01 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 8,6%, tương ứng giảm 8,82 tỷ đồng, về 94,11 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lý giải lợi nhuận tăng so với cùng kỳ, Dược Việt Nam cho biết do lợi nhuận sau thuế của một số công ty con, công ty liên kết tăng trong quý III.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2023, Dược Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 3.820,86 tỷ đồng, bằng 97,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 326,6 tỷ đồng, tăng 344,5% so với cùng kỳ.

Được biết, trong năm 2023, Dược Việt Nam đặt kế hoạch tổng doanh thu và thu nhập 5.917,8 tỷ đồng, tăng 4,34% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế dự kiến 334,52 tỷ đồng, tăng 153,61% so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 350,18 tỷ đồng, Dược Việt Nam đã vượt 4,7% kế hoạch lợi nhuận năm sau 9 tháng đầu năm 2023.

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của Dược Việt Nam giảm nhẹ 0,9% so với đầu năm, tương ứng giảm 54,2 tỷ đồng, về 5.723,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 1.664,6 tỷ đồng, chiếm 29,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.575 tỷ đồng, chiếm 27,5% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 1.191,6 tỷ đồng, chiếm 20,8% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 863,7 tỷ đồng, chiếm 15,1% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tài sản biến động chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 20,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 145,6 tỷ đồng, lên 863,7 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn giảm 13,8% so với đầu năm, tương ứng giảm 251,7 tỷ đồng, về 1.575 tỷ đồng …

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/10, cổ phiếu DVN điều chỉnh giảm 700 đồng, về 17.800 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn