EIB: Giải trình biến động lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2022 đã soát xét so với cùng kỳ năm trước

EIB: Giải trình biến động lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2022 đã soát xét so với cùng kỳ năm trước

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam giải trình biến động lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2022 đã soát xét so với cùng kỳ năm trước như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm