15:48, 26/08/2022

EIB: Giải trình biến động lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2022 đã soát xét so với cùng kỳ năm trước

Trong bài viết này:

    Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam giải trình biến động lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2022 đã soát xét so với cùng kỳ năm trước như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE