EMS: CBTT về việc Bà Hà Thị Hoa thôi giữ chức vụ Tổng Giám Đốc và giao nhiệm vụ phụ trách Tổng Công ty cho Bà Đặng Hải Ngọc từ 01/10/2023

EMS: CBTT về việc Bà Hà Thị Hoa thôi giữ chức vụ Tổng Giám Đốc và giao nhiệm vụ phụ trách Tổng Công ty cho Bà Đặng Hải Ngọc từ 01/10/2023

HNX

Tài liệu đính kèm