FUEMAV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 25/09/2022

FUEMAV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 25/09/2022

Quỹ ETF MAFM VN30 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 25/09/2022 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm