FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 26/09/2022

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 26/09/2022

Quỹ ETF SSIAM VNX50 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 26/09/2022 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm