FUEVN100: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 16/09/2022

FUEVN100: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 16/09/2022

Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 thông báo kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 16/09/2022 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm