GER: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

GER: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GER của CTCP Thể thao Ngôi sao Geru như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/02/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/02/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến cuối tháng 3/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru - 1/1 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả thực hiện kinh doanh năm 2021. định hướng phát triển Công ty năm 2022;
+ Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của HĐQT năm 2021;
+ Báo cáo các hoạt động của Ban Kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2021;
+ Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

HNX