16:06, 28/01/2022

GER: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GER của CTCP Thể thao Ngôi sao Geru như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/02/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/02/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến cuối tháng 3/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru - 1/1 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả thực hiện kinh doanh năm 2021. định hướng phát triển Công ty năm 2022;
  + Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của HĐQT năm 2021;
  + Báo cáo các hoạt động của Ban Kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2021;
  + Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

  HNX