Giá hạt nhựa ổn định, nhóm An Phát Holdings đồng loạt báo lãi lớn

CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (Mã: APH) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 với doanh thu thuần đạt 3.186 tỷ đồng, giảm hơn 20% so với cùng kỳ năm 2022.

Giá vốn trong kỳ giảm với mức mạnh hơn mức giảm của doanh thu nên lợi nhuận gộp đạt 403 tỷ, biên lãi gộp cải thiện lên 12,6% so với mức 3,8% cùng kỳ. 

Các chi phí được tiết giảm nên công ty báo lãi sau thuế 98 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 162 tỷ. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 40 tỷ, cao nhất kể từ khi lên sàn (tháng 7/2020).

Công ty giải trình hoạt động sản xuất kinh doanh đã tăng trưởng trở lại về mặt lợi nhuận, đồng thời giá hạt nhựa ổn định hơn khiến mảng thương mại đã có lãi so với cùng kỳ.

 Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính.

Cả năm, APH ghi nhận doanh thu thuần đạt 14.522 tỷ đồng, giảm 16% so với năm 2022. Giá vốn giảm mạnh hơn mức giảm của doanh thu thuần, đồng thời các chi phí hoạt động và chi phí lãi vay thấp hơn cùng kỳ nên lợi nhuận sau thuế gấp 3,8 lần lên 221 tỷ. Lợi nhuận ròng đạt 35 tỷ so với mức lỗ ròng 19 tỷ cùng kỳ.

Năm 2023, APH đặt kế hoạch doanh thu 14.900 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 420 tỷ đồng. Như vậy công ty đã thực hiện được 97% mục tiêu doanh thu và 53% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

 Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính quý IV/2023. 

An Phát Holdings đang có ba công ty thành viên đang niêm yết trên sàn chứng khoán là Nhựa An Phát Xanh (Mã: AAA), Nhựa Hà Nội (Mã: NHH) và An Tiến Industries (Mã: HII). 

Năm 2023, dù doanh thu thuần giảm 18% so với cùng kỳ về 12.622 tỷ nhưng do giá vốn giảm mạnh hơn khi giá hạt nhựa diễn biến ổn định giúp Nhựa An Phát Xanh (Mã: AAA) cải thiện biên lãi gộp từ 7,1% lên 8,8%. Nhờ tiết giảm các chi phí nên AAA lãi ròng 291 tỷ, gấp 1,9 lần năm 2022 và cao nhất trong 4 năm trở lại đây.

Tính riêng quý IV/2023, AAA ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.685 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ. Từ mức lỗ ròng hơn 100 tỷ quý cuối năm 2022, công ty đã có lãi ròng trở lại với gần 94 tỷ đồng.

So với kế hoạch doanh thu hợp nhất 12.500 tỷ và lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 500 tỷ cho năm 2023, AAA đã thực hiện được 62% mục tiêu lợi nhuận và 100% chỉ tiêu doanh thu.

Đối với Nhựa Hà Nội (Mã: NHH), doanh thu thuần đạt 2.039 tỷ và lãi ròng 95 tỷ, giảm lần lượt 14% và 15% so với năm 2022. Kết quả này mới giúp công ty thực hiện được 85% kế hoạch doanh thu và 80% mục tiêu lợi nhuận năm.

Trong đó quý IV/2023 công ty thu về 514 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ và lãi ròng đạt 38 tỷ, đi ngang so với quý cuối năm 2022.

An Tiến Industries (Mã: HII) báo cáo doanh thu thuần đạt 7.882 tỷ đồng, giảm 26% so với năm 2022. Giá vốn và các chi phí được tối ưu nên lợi nhuận sau thuế đạt 80 tỷ, cùng kỳ lỗ 143 tỷ. Lãi ròng cả năm đạt 69 tỷ. Với kết quả này, công ty đã vượt 31% chỉ tiêu doanh thu và gấp 2,6 lần mục tiêu lợi nhuận năm.

Riêng quý cuối năm, doanh thu thuần ghi nhận 1.478 tỷ, giảm tới 46% so với cùng kỳ nhưng đã có lãi ròng trở lại với gần 14 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ 76 tỷ đồng của quý IV/2022.

  Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023. 

Xem thêm tại vietnambiz.vn