Giao dịch cổ phiếu không báo cáo, một cổ đông lớn của Vietourist (VTD) bị xử phạt 77,5 triệu đồng

Giao dịch cổ phiếu không báo cáo, một cổ đông lớn của Vietourist (VTD) bị xử phạt 77,5 triệu đồng

Ngày 23/8/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 704/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Chức (Nơi thường trú xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội).

Trong đó, phạt 50 triệu đồng do không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Ngày 24/02/2022, ông Nguyễn Văn Chức đã mua 16.600 cổ phiếu của Công ty cổ phần Du lịch Vietourist (mã chứng khoán VTD - UPCoM) và bán 100 cổ phiếu VTD dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch tăng vượt ngưỡng 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VTD. Đến ngày 07/4/2022, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội không nhận được báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn của ông Nguyễn Văn Chức đối với cổ phiếu VTD.

Đồng thời, phạt 27,5 triệu đồng do không báo cáo khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Ngày 28/02/2022, ông Nguyễn Văn Chức đã mua 62.300 cổ phiếu VTD và bán 200 cổ phiếu VTD dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch tăng từ ngưỡng 5% lên ngưỡng 6% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VTD; ngày 04/03/2022, ông Nguyễn Văn Chức đã mua 45.500 cổ phiếu VTD và bán 2.700 cổ phiếu VTD dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch tăng từ ngưỡng 6% lên ngưỡng 7% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VTD; ngày 22/03/2022, ông Nguyễn Văn Chức bán 10.200 cổ phiếu VTD dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch giảm từ ngưỡng 7% xuống ngưỡng 6% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VTD. Đến ngày 07/4/2022, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội không nhận được báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu qua ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của VTD của ông Nguyễn Văn Chức.

Ngày 14/4/2022, ông Nguyễn Văn Chức bán 10.300 cổ phiếu VTD dẫn đến tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch giảm từ ngưỡng 6% xuống ngưỡng 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VTD. Đến ngày 11/5/2022, HNX không nhận được báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu qua ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của VTD của ông Nguyễn Văn Chức.

Tổng số tiền phạt ông Nguyễn Văn Chức là 77,5 triệu đồng.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn