BCTC 2023 VTD - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 1 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 3,29% trong khi giá vốn tăng 2%.
  • Trọng số chi phí sản xuất chủ yếu giảm do chi phí nguyên vật liệu giảm 42,39%, dẫn đến giảm lợi nhuận gộp 27,1%.
  • Chi phí tài chính tăng 95,56%, trong đó chi phí lãi vay tăng 95,56% và số dư vay tăng 1,41%.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 120 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng tăng 501,16% và chi phí quản lý tăng 8,94%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây