22:53, 28/07/2022

Giao dịch lần đầu - 2,061,244 CP

Loại sự kiện: Niêm yết và giao dịch lần đầu

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 01/01/1

Ngày Đăng ký cuối cùng: 01/01/1

Ngày thực hiện: 03/08/2022

Tài liệu đính kèm