Giao dịch lần đầu - 2,250,000 CP

Loại sự kiện: Niêm yết và giao dịch lần đầu

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: -

Ngày Đăng ký cuối cùng: -

Ngày thực hiện: 24/09/2015

Tài liệu đính kèm