Giao dịch lần đầu - 4,800,000 CP

Loại sự kiện: Niêm yết và giao dịch lần đầu

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: -

Ngày Đăng ký cuối cùng: -

Ngày thực hiện: 08/08/2022

Tài liệu đính kèm