GLC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

GLC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GLC của CTCP Vàng Lào Cai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 30/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 2. tòa nhà 110 Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội
          - Nội dung họp: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

HNX