GLC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

GLC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GLC của CTCP Vàng Lào Cai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
          - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 2. tòa nhà 110 Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội
          - Thời gian họp: 28/04/2023

HNX