GND: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Kim Liên

GND: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Kim Liên

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Kim Liên
- Mã chứng khoán: GND
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 943,250 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 943,250 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10.48%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 09/08/2023.
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan:

HNX