Gỗ An Cường nắm giữ gần 2.000 tỷ đồng tiền mặt

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023, doanh thu thuần của CTCP Gỗ An Cường (Mã: ACG) giảm 17% so với cùng kỳ về 1.151 tỷ đồng. Biên lãi gộp thu hẹp về 29,5% so với mức 31,1% cùng kỳ.

Các chi phí trong kỳ đều giảm, như chi phí lãi vay, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái, chi phí nhân viên, chi phí tiếp thị quảng cáo,... thấp hơn cùng kỳ. Cả quý, công ty lãi sau thuế 162 tỷ đồng, giảm 5% so với quý IV/2022.

 Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính.

Cả năm, doanh thu thuần của Gỗ An Cường giảm 16% so với năm 2022 về 3.762 tỷ, lợi nhuận sau thuế sụt 29% còn 437 tỷ đồng. So với kế hoạch năm, công ty đã thực hiện được lần lượt 75% và 65% mục tiêu doanh thu và lợi nhuận.

 Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính quý IV/2023. 

Tính đến hết năm 2023, tổng tài sản của Gỗ An Cường ở mức 5.522 tỷ đồng, nhích 1% so với số đầu năm. Trong đó khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất là tiền, tương đương tiền và tiền gửi lên tới 1.977 tỷ đồng, chiếm 36% tổng tài sản và tăng 41% sau một quý. Cả năm ngoái, công ty nhận về gần 106 tỷ đồng lãi tiền gửi và lãi cho vay.

Trong khi đó, dư nợ vay tài chính tại cuối năm là 706 tỷ, hoàn toàn là vay ngắn hạn từ các ngân hàng. Năm qua, công ty đi vay ngắn hạn 2.074 tỷ đồng và trả nợ gốc 2.182 tỷ. Chi phí lãi vay cả năm là 39 tỷ đồng.

Hàng tồn kho ghi nhận 1.135 tỷ đồng tại cuối năm, đa số là nguyên vật liệu và thành phẩm. Các khoản phải thu ngắn hạn gần 1.080 tỷ, hầu hết là phải thu từ khách hàng bên thứ ba.

Bên cạnh đó, Gỗ An Cường còn ghi nhận khoản phải thu từ cho vay 258 tỷ đồng từ CTCP Novareal và 278 tỷ từ các khoản phải thu khác. Công ty cũng đang trích lập 57 tỷ đồng trong tổng 111 tỷ đồng nợ khó đòi.

Cuối kỳ, vốn chủ sở hữu đạt 4.174 tỷ, với lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 1.211 tỷ.

Xem thêm tại vietnambiz.vn