DNSE Detail Stock ACG

HOSE: CTCP Gỗ An Cường

Gỗ và sản phẩm từ gỗ

logo

ACG

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

6,424 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

482 tỷ

Doanh thu

3,777 tỷ

36.64%

3,195.32

0

0.53

-49.74%

11.73%

8.79%

29.94%

22.40%

-

3.99%

15.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH Đầu tư NC Việt Nam

50.05%

Sumitomo Forestry (Singapore) Co Ltd

17.67%

Whitlam Holding Pte Ltd

16.28%

Nguyễn Minh Tuấn

1.98%

Khác

14.02%

Tin tức & Sự kiện