GTH: Bổ nhiệm Ông Đặng Quý giữ chức Chủ tịch HĐQT thay thế cho Bà Ngô Thị Lệ Hương từ 04/01/2023

GTH: Bổ nhiệm Ông Đặng Quý giữ chức Chủ tịch HĐQT thay thế cho Bà Ngô Thị Lệ Hương từ 04/01/2023

HNX

Tài liệu đính kèm