GVR có hơn 16.900 tỷ đồng tiền mặt và gửi ngân hàng

Báo cáo tài chính của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (mã chứng khoán: GVR) ghi nhận tổng tài sản tính đến cuối năm 2023 đạt 78.385 tỷ đồng, giảm hơn 60 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng gần 31% trong cơ cấu tài sản của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, tương ứng 24.185 tỷ đồng, tăng 735 tỷ đồng so với đầu kỳ. Phần lớn trong số này là tiền, các khoản tương đương tiền và đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn dưới hình thức tiền gửi ngân hàng. Cụ thể, tại ngày 31/12/2023, tập đoàn có 5.677 tỷ đồng tiền các khoản tương đương tiền (trong đó chỉ 155 tỷ đồng tiền mặt, còn lại là tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn), tăng gần 30% so với đầu kỳ. Tập đoàn đang có hơn 11.225 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn ngắn tại ngân hàng. 

Nhờ các khoản này mà tập đoàn ghi nhận gần 259 tỷ đồng lãi tiền gửi trong quý cuối năm, tăng 70 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước và đóng góp phần lớn vào doanh thu hoạt động tài chính. Luỹ kế cả năm, tập đoàn ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính lên đến 1.186 tỷ đồng, cao hơn năm trước 32%.  

Báo cáo tài chính cũng cho thấy tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng lớn (hơn 69%) trong cơ cấu tài sản của tập đoàn tại thời điểm cuối năm 2023. Cụ thể, tập đoàn có 34.459 tỷ đồng tài sản cố định hữu hình, 10.783 tỷ đồng tài sản dở dang và gần 3.000 tỷ đồng là các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết cũng như cổ phiếu và trái phiếu.

Tập đoàn hiện có vốn chủ sở hữu 54.853 tỷ đồng, tăng hơn 1.300 tỷ đồng so với đầu kỳ. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối năm còn khoảng 5.030 tỷ đồng.

Năm 2022, doanh thu thuần đạt 22.079 tỷ đồng, giảm 13,1% so với năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 4.749 tỷ đồng, tương ứng tỷ suất sinh lời gộp 21,5%. Sau khi trừ tất cả chi phí, tập đoàn ghi nhận lãi sau thuế đạt 3.369 tỷ đồng, giảm gần 30% so với năm trước.

Kết quả này không hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận được đề ra ban đầu lần lượt là 27.527 tỷ đồng và 4.264 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong những ngày cuối năm 2023, HĐQT tập đoàn thống nhất điều chỉnh kế hoạch kinh doanh hợp nhất, trong đó giảm 3.284 tỷ đồng cho kế hoạch doanh thu và 901 tỷ đồng cho kế hoạch lợi nhuận sau thuế, lần lượt 24.243 tỷ đồng và 3.363 tỷ đồng. Nhờ đó, kết quả thực tế đã bám sát mục tiêu doanh thu và vừa đủ cán đích lợi nhuận.

Khi đó, HĐQT cho biết việc giảm kế hoạch thực hiện trên nguyên tắc phải hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty mẹ - Tập đoàn đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 giao với doanh thu 3.792 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế là 1.395 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa việc giảm doanh thu và lợi nhuận chủ yếu đến từ khoản hợp nhất kết quả kinh doanh của các đơn vị mà tập đoàn đang đầu tư. 

Năm nay, tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu và thu nhập khác xấp xỉ 25.000 tỷ đồng, tăng 2,1% so với năm 2023. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 4.104 tỷ đồng và 3.437 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 2,2% và 0,9% so với năm 2023.

Xem thêm tại baodautu.vn