DNSE Detail Stock GVR

HOSE: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP

Nuôi trồng và chế biến cao su

logo

GVR

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

130,800 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

2,619 tỷ

Doanh thu

22,589 tỷ

77.50%

654.64

0

1.90

-60.45%

6.01%

4.31%

22.56%

10.58%

4%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước Tại Doanh nghiệp

96.77%

Khác

3.23%

Tin tức & Sự kiện