GVT: Trần Văn Mạnh - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 11,300 CP

GVT: Trần Văn Mạnh - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 11,300 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Văn Mạnh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: GVT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 18,868 CP (tỷ lệ 0.16%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 11,300 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Bán cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 18/09/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 25/09/2023.

HNX