DNSE Detail Stock GVT

UPCOM: CTCP Giấy Việt Trì

Sản xuất giấy

logo

GVT

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

952 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

144 tỷ

Doanh thu

2,035 tỷ

24.80%

4,085.23

0

0.19

0%

42.27%

18.24%

13.58%

357.48%

40%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Hồng Đức

8.39%

Phạm Đức Hòa

8.33%

Lê Xuân Lương

8.06%

Nguyễn Văn Hiện

7.21%

Khác

68.01%

Tin tức & Sự kiện