HAX: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH

Xem thêm tại hsx.vn