DNSE Detail Stock HAX

HOSE: CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Bán lẻ xe cơ giới và phụ tùng xe cơ giới

logo

HAX

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,708 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

53.35 tỷ

Doanh thu

4,027 tỷ

9.33%

496.59

0

0.97

1.86%

5.47%

3.08%

7.34%

57.07%

60%

2.16%

3.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Đỗ Tiến Dũng

15.19%

Vũ Thị Hạnh

11.55%

AFC Vietnam Fund Ltd

4.42%

Vũ Ngọc Điệp Linh

3.12%

Khác

65.72%

Tin tức & Sự kiện