HAX: Giải trình HĐKD theo báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ 30/06/2022

HAX: Giải trình HĐKD theo báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ 30/06/2022

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh giải trình HĐKD theo báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ 30/06/2022 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm