HBC: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua bộ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

Xem thêm tại hsx.vn