DNSE Detail Stock HBC

HOSE: CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

Xây dựng nhà ở, chung cư

logo

HBC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

2,083 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-609.19 tỷ

Doanh thu

7,994 tỷ

16.23%

-2,222.25

0

1.16

0%

-52.41%

-4.01%

5.86%

3,010.39%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Lê Viết Hải

17.14%

Hyundai Elevators Co Ltd

10.25%

Korea Investment Management Co Ltd

4.83%

PYN Elite Fund (Non-UCITS)

3.75%

Khác

64.03%

Tin tức & Sự kiện