16:21, 27/12/2021

HD6: CTCP chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội không còn là cổ đông lớn

Trong bài viết này:

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội- Mã chứng khoán: HD6
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 720,100 CP (tỷ lệ 5%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 529,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 191,100 CP (tỷ lệ 1.33%)
  - Ngày không còn là cổ đông lớn: 17/12/2021.

  HNX