17:30, 23/08/2022

HHV: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE