HIG: Lê Hải Đoàn - Chủ tịch HĐQT - đã mua 100,000 CP

HIG: Lê Hải Đoàn - Chủ tịch HĐQT - đã mua 100,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Hải Đoàn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: HIG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9,520,000 CP (tỷ lệ 42.2%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 9,620,000 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 100,000 CP42,64%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 12/07/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 13/07/2023.

HNX