HIG: Lê Hải Đoàn - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 100,000 CP

HIG: Lê Hải Đoàn - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 100,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Hải Đoàn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: HIG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9,520,000 CP (tỷ lệ 42.2%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 12/07/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 10/08/2023.

HNX