HKP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HKP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HKP của Công ty Cổ phần Bao bì Hà Tiên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án tăng Vốn điều lệ;
+ Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
+ Báo cáo thực hiện đầu tư năm 2022 và kế hoạch đầu tư năm 2023;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022;
+ Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2022. phê duyệt mức thù lao năm 2023;
+ Chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
          - Địa điểm tổ chức họp: dự kiến tại Trụ sở Công ty - Khu phố Tám Thước, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
          - Thời gian họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau

HNX