HNG: Thông báo về việc giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu

HNG: Thông báo về việc giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm